เจ้าของ

เจ้าของบล็อกจบทางด้านคอมพิวเตอร์ครับ สนใจคอมพิวเตอร์ก็เลยเรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เรียนไปเรียนมาถึงได้รู้ว่าคอมพิวเตอร์กลายเป็นสิ่งที่พัฒนาต่อยอดไปได้เรื่อย ๆ เริ่มมีความสำคัญกับโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ และอะไร ๆ ในโลกก็ล้วนจะต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์มากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะในแง่ของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับสร้างผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการที่ตัวคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์และบริการซะเอง

ทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์เองก็ถูกคิดค้นขึ้นมาเรื่อย ๆ ครับ ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์อเมริกันและยุโรป ดังนั้นผมเลยเห็นว่าเป็นการดี ที่ผมจะจับจุดนำเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีทางคอมพิวเตอร์ เพราะมันเป็นเรื่องที่คนในวงการคอมพิวเตอร์ไทยไม่ค่อยจะเอามาเผยแพร่กันเท่าไหร่นัก เพราะมันดูยุ่งยาก ซับซ้อน และไม่น่าสนใจเหมือนกับการเผยแพร่วิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือเผยแพร่ผลิตภัณฑ์รวมทั้งบริการใหม่ ๆ ในแวดวงคอมพิวเตอร์

ผมเขียนบทความไว้เยอะครับ ก็ลองค้น ๆ หา ๆ อ่านกันดูแล้วกัน

การศึกษา

 • ปริญญาโท
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
 • ปริญญาตรี
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
  • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2540
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  • ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
  • ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2538
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  • ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาการบัญชี
  • วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
  • ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2536

งานประชุมวิชาการระดับชาติ

 • ปริญญา เจริญวรเกียรติ ลือพล พิพานเมฆาภรณ์ และ สุวัจชัย กมลสันติโรจน์. “Feature Space Construction for fMRI Data Analysis“, In Proc. of the 19th INTERNATIONAL COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING CONFERENCE (Thai Track), Chiang Mai, Thailand, 23-26 November 2015.

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ทักษะทางคอมพิวเตอร์

 • Dev
  • Theories : Algorithms, Machine Learning และ Data Mining
  • Programmings : C/C++, Java, Pascal, Basic, Cobol, Assembly, HTML, PHP, Javascript, CSS, SQL, Matlab และ ABAP
  • Frameworks : NET Framework, JQuery, JQuery UI, WordPress และ Drupal
  • Libraries : Java Library, MS Windows SDK และ Weka Library
 • Sec
  • Standards : COBIT 5, ISO/IEC27001/2013, NIST SP 800-92
  • Organizations: SOC
 • Ops
  • Architectures : Intel x86
  • Operating Systems : MS Windows และ Linux
  • Database Managements : MySQL และ MS SQL
  • Cloud Services : Amazon EC2 และ Amazon S3

ทักษะที่ไม่ใช่ทางคอมพิวเตอร์

 • การอ่านและวิเคราะห์บัญชีรายวันทั่วไป บัญชีแยกประเภท บัญชีต้นทุน บัญชีกำไรขาดทุน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และ งบกระแสเงินสด
 • การจำแนกพลอยสี การตรวจคุณภาพเพชร การออกแบบเครื่องประดับ
 • การพูดภาษาจีนกลางให้มีสำเนียงเหมือนคนจีน
 • การเล่นหมากรุกไทย และ หมากรุกจีน

ความสนใจส่วนตัว

 • เทคโนโลยีทางทหาร ภูมิรัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ฟิสิกส์อนุภาค ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน  ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีอวกาศ

กิจการร่วมก่อตั้ง

เครือข่ายสังคม