คลังเก็บหมวดหมู่: Virtual Reality

โม้เกี่ยวกับระบบ Virtual Reality

ระบบฮวงจุ้ยออนไลน์

ในหนึ่งปี ประเทศไทยจะมีกระแสลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 9 เดือน ในขณะที่จะมีกระแสลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 3 เดือน ส่วนพระอาทิตย์ก็จะขึ้นทางทิศตะวันออกในตอนเช้า แล้วโคจรโค้งค่อนไปทางทิศใต้ ก่อนที่จะตกทางทิศตะวันตก เป็นแบบนี้ชั่วนาตาปี ซ้ำ ๆ ซาก ๆ

ถ้าลูกตาของเราสามารถมองเห็นเส้นแรงแม่เหล็กได้ เราก็จะพบว่ามีเส้นแรงแม่เหล็กแล่นผ่านสายตาของเราอยู่ตลอดเวลา โดยวิ่งจากทิศเหนือทะลุทะลวงผ่านทุกสรรพสิ่งไปยังทิศใต้ สร้างผลกระทบเล็ก ๆ แก่สสารที่มีส่วนผสมของธาตุเหล็กทุกชนิด ไม่เว้นแม้กระทั่งธาตุเหล็กที่มีอยู่ในเม็ดเลือดแดงของมนุษย์อย่างพวกเรา

ปรากฎการณ์ธรรมชาติเบื้องต้นเหล่านี้นี่เอง นำมาซึ่งวิชาอันแสนจะล้ำค่าที่เรียกว่า วิชาการดูฮวงจุ้ย หรือเรียกเป็นภาษาไทยว่า วิชาการดูภูมิโหราศาสตร์ อันเป็นวิชาที่ช่วยในการจัดวางทิศทางของสรรพสิ่งในสถานที่ เพื่อนำมาซึ่ง ลาภ ยศ สรรเสริญ และความสงบสุข แก่ผู้ที่อยู่อาศัยและประกอบกิจในสถานที่นั้น ๆ!

และทำให้เราไม่ต้องแปลกใจอีกต่อไปว่า ทำไมกันหนอ หมอดูฮวงจุ้ยจึงมักจะใช้เข็มทิศเพื่อวัดแรงแม่เหล็ก ในขณะที่ใช้ไม้ฉากซึ่งตั้งอยู่บนเข็มทิศ เพื่อวัดเงาที่ทอดผ่านจากแสงอาทิตย์

วิชาการดูฮวงจุ้ยเป็นวิชาลับ ถูกหวงแหนและถ่ายทอดเฉพาะคนกลุ่มน้อย นั่นจึงทำให้เกิดปัญหาเล็ก ๆ ขึ้นมา เพราะวิชาการดูฮวงจุ้ยอยู่ติดกับตัวหมอดู ดังนั้น ถ้าเราอยากจะให้หมอดูได้เห็นสถานที่ ๆ เราอยากให้จัดฮวงจุ้ย เราก็จะมีทางเลือกอยู่เพียง 2 ทาง นั่นคือ การนำสถานที่จริงไปให้หมอดูได้ดู หรือ เชิญหมอดูมาดูสถานที่จริงแทน!!!

อ่านเพิ่มเติม ระบบฮวงจุ้ยออนไลน์

อมรพิมานอวตารสถิต

ในสมัยพุทธกาลซึ่งมีบันทึกในพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้าได้เคยเอ่ยเปรียบเปรยถึงโลกอื่นอยู่หลายครั้ง และมีบางครั้งที่ภิกษุได้ทูลถามว่า มนุษย์ในโลกอื่นนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากมนุษย์ในโลกนี้เช่นไร?

พระพุทธเจ้าได้ตรัสตอบเอาไว้ว่า เมื่อเปรียบมนุษย์ในโลกอื่นกับโลกนี้นั้น อาจมีความเหมือนหรือแตกต่างกัน บางโลกก็มีกายเหมือน จิตเหมือน, บางโลกก็มีกายเหมือน แต่จิตไม่เหมือน, บางโลกก็มีจิตเหมือน แต่กายไม่เหมือน และ บางโลกก็มีจิตไม่เหมือน กายไม่เหมือน!!!

อวตาร [อะวะตาน] ก. แบ่งภาคมาเกิดในโลก (ใช้แก่พระนารายณ์) เช่น พระนารายณ์อวตารเป็นปลา. (ส.).

ปัจจุบัน มนุษย์เราเริ่มเสียเวลาและถวิลหาการอวตารมากขึ้น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม!!!

อวตารบางส่วน

อ่านเพิ่มเติม อมรพิมานอวตารสถิต

พิรุธของระบบเงินตราในเกมออนไลน์แบบ MMORPG

เกมออนไลน์แบบ MMORPG ก็เปรียบได้กับระบบเสมือนจริงระบบหนึ่ง ที่มีตัวละครให้ผู้เล่นได้สวมบทบาท, มีภารกิจให้ทำ, มีกิจกรรมให้ร่วมเล่น, มีสังคมระหว่างผู้สวมบทตัวละคร และ มีระบบเศรษฐกิจภายในเป็นเอกเทศ!!!

ระบบเงินตราในเกมออนไลน์แบบ MMORPG

ภาพข้างบนสร้างขึ้นเพื่ออธิบายถึงระบบเงินตราของเกมออนไลน์แบบ MMORPG ทั่วไป โดยมีข้อสังเกตดังนี้

อ่านเพิ่มเติม พิรุธของระบบเงินตราในเกมออนไลน์แบบ MMORPG

การปล้นชิงในเศรษฐกิจเสมือนจริง

เพราะมนุษย์ต้องกินต้องใช้ แต่มนุษย์ไม่สามารถหาของกินของใช้ได้เองทั้งหมด มนุษย์จึงต้องคิดค้นวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งของกินของใช้ที่ตนต้องการ

ช่วงแรกมนุษย์ที่แข็งแรงกว่าเลือกใช้วิธีปล้นชิงจากมนุษย์ผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า แต่เมื่อได้รับการต่อต้านอย่างหนัก อีกทั้งมนุษย์ที่อ่อนแอกว่าพยายามพัฒนาตัวเองให้แข็งแรงทัดเทียมกัน ทำให้การปล้นชิงต้องเลิกลาไป (แต่ยังไม่หมดไป) และมนุษย์ก็หันมาใช้วิธีค้าขายของกินของใช้กันแทน

ด้วยสมมติฐานในย่อหน้าข้างบน ทำให้เราตระหนักได้เรื่องหนึ่งว่า มนุษย์จะไม่ค้าขายกับสัตว์หรือพืชอย่างเด็ดขาด ไม่ใช่เพราะว่าเราคุยกับสัตว์หรือพืชไม่รู้เรื่อง (ทุกวันนี้มนุษย์ก็ยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง T-T) แต่เป็นเพราะว่ามนุษย์แข็งแรงกว่าสัตว์และพืช จนกระทั่งสามารถปล้นชิงจากสัตว์และพืชได้อย่างแน่นอน 100%

ถึงแม้ว่าการค้าขายจะถูกพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นระบบเศรษฐกิจ มีการใช้เงินตราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน มีแบบแผนระเบียบปฏิบัติมากมายเพื่อมาบังคับใช้ แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่า กมลสันดานของมนุษย์ดึกดำบรรพ์ (ที่ชอบปล้นชิง) ก็ยังคงมีอยู่ในตัวมนุษย์เราทุกคน เพียงแต่ถูก หิริ โอตตัปปะ ควบคุมเอาไว้อยู่!!!

อ่านเพิ่มเติม การปล้นชิงในเศรษฐกิจเสมือนจริง

ระบบเสมือนจริงแบบหลายมิติ

ในทางฟิสิกส์อนุภาคชั้นสูงได้อธิบายไว้ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะมีมิติได้ถึง 11 มิติ โดยมิติที่นอกเหนือจากความเข้าใจของเรานั้น ถูกซ้อนทับขดตัวกันอยู่ภายใน จนกระทั่งเราไม่สามารถจะหยั่งถึงได้

นอกจากนี้ยังบอกด้วยว่า ผู้ที่อยู่ในมิติที่สูงกว่า ย่อมจะสามารถสังเกตการณ์ผู้ที่อยู่ในมิติที่ต่ำกว่าได้ … อือม อันนี้ก็ฟังหูไว้หู

มิติ หมายถึง สิ่งที่บอกคุณสมบัติของวัตถุ ได้แก่ ความกว้าง ความยาว และ ความสูง ส่วนในทางคณิตศาสตร์ มิติ หมายถึงจำนวนตัวเลขที่ต้องการเพื่อระบุตำแหน่งและคุณสมบัติของวัตถุใด ๆ ในปริภูมิ ในศาสตร์ต่าง ๆ อาจนิยามความหมายของคำว่า มิติ แทนจำนวนพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก Wikipedia

ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์คงกำลังขวนขวายกันน่าดู เพื่อจะพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า มิติที่เหลือซึ่งมนุษย์เราไม่รู้จักนั้น มันควรจะมีลักษณะประมาณไหน?

อ่านเพิ่มเติม ระบบเสมือนจริงแบบหลายมิติ